การปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ในแบบเกษตรอินทรีย์ - เกษตรปลอดสารพิษ ออแกนิคส์ แบบพอเพียง