ทางรอด AEC กับเกษตรอินทรีย์ - เกษตรปลอดสารพิษ แบบพอเพียง