ทางรอด AEC กับเกษตรอินทรีย์ - เกษตรปลอดสารพิษ ออแกนิคส์ แบบพอเพียง