การเกษตรแบบชีวพลวัตร กับระบบเกษตร

รูปแบบของการพัฒนาการเกษตรแนวใหม่ แนวทางการเกษตรแบบองค์รวม งานเกษตรแนวมนุษยปรัชญาหรือที่เรียกว่า เกษตรชีวพลวัต จากการเกษตรเคมีและอินทรีย์ เป็นการพัฒนาระบบฟาร์มอินทรีย์

โดยเน้นไปที่คุณภาพของผลผลิตและสภาพของดินมีการสำรวจจากเกษตรกรพบว่าดินกำลังเสื่อมสลบายเนื่องจากการใช้ปุ๋ยเคมี อันจะส่งผลต่อผลผลิตและพืชพันธ์ที่ปลูกเอาไว้ คุณภาพของผลผลิตที่แย่ลงมีผลมาจากการใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีฆ่าแมลง รวมถึงจิญวิญญาณของเกาตรกรที่เปลี่ยนไป ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมีความเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณ สิ่งที่ตายกับสิ่งมีชีวิตมีความแตกต่างกัน

Biodynamic agriculture หรือ Biodynamic farming เกษตรชีวพลวัตร จึงเป็นระบบการทำฟาร์มแบบนิเวศที่พัฒนาต่อมาจากเกษตรแบบเคมี

นอกเหนือจากเกษตรอินทรีย์แล้ว ยังมีระบบการเกษตรอีกหลายระบบที่ได้มีการพัฒนาขึ้น เพื่อพยายามนำเสนอแนวทางใหม่ในการพัฒนาการเกษตร ที่มีความปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ ระบบเกษตรที่เน้นความสำคัญด้านความปลอดภัยของผลผลิตในการบริโภค

ระบบที่ต้องการสร้างความมั่นคงให้กับการเผลิตและเกษตรกร และระบบที่ให้ความสำคัญกับเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และบางระบบ/แนวทางก็เป็นระบบที่พบเฉพาะแต่ในประเทศไทย (เช่น เกษตรปลอดสารพิษ) แต่บางระบบก็เป็นระบบที่มีในต่างประเทศด้วย

ระบบเกษตรแต่ละประเภท เกษตรชีวพลวัตร เกษตรออแกนิค

ระบบเกษตรแต่ละประเภท

 • เกษตรอินทรีย์ หรือที่รู้จักกันในชื่อ ออร์แกนิค, organic farming, ecological farming, biological farming เป้าหมายคือเน้นในเรื่องการอนุรักษ์ระบบนิเวศการเกษตรและสิ่งแวดล้อม มีการตรวจรับรองมาตรฐานหลายมาตรฐาน และมีหลายหน่วยตรวจรับรองอย่างเป็นทางการ
 • เกษตรธรรมชาติ หรือ natural farming เป้าหมายคือการอนุรักษ์ระบบนิเวศการเกษตรและสิ่งแวดล้อม แต่ไม่มีการตรวจรับรองโดยตรง แยกย่อยออกมาจากเกษตรอินทรีย์อีกที
 • วนเกษตร หรือ agroforestry เป้าหมายคือการอนุรักษ์ระบบนิเวศการเกษตรและสิ่งแวดล้อม แต่ไม่มีการตรวจรับรองโดยตรง
 • เพอร์มาคัลเชอร์ หรือที่รู้จักกันในชื่อ เกษตรถาวรภาพ, เกษตรกรรมถาวร, permaculture เป้าหมายคือการอนุรักษ์ระบบนิเวศการเกษตรและสิ่งแวดล้อม แต่ไม่มีการตรวจรับรองโดยตรง
 • ไบโอไดนามิค หรือ เกษตรชีวพลวัตร, Biodynamic เป้าหมายคือการอนุรักษ์ระบบนิเวศการเกษตรและสิ่งแวดล้อม แต่ไม่มีการตรวจรับรองโดยตรง
 • เกษตรผสมผสาน หรือ Integrated farming เน้นสร้างความมั่นคงให้กับการผลิต/เกษตรกร ไม่มีการตรวจรับรองมาตรฐาน
 • เกษตรทฤษฎีใหม่ หรือ New Theory Agricutlrue ระบบนี้เน้นสร้างความมั่นคงให้กับการผลิต/เกษตรกร ไม่มีการตรวจรับรองมาตรฐาน
 • เกษตรยั่งยืน หรือ Sustainable agriculture เน้นการสร้างความมั่นคงให้กับการผลิต/เกษตรกร ไม่มีการตรวจรับรองมาตรฐาน
 • เกษตรดีที่เหมาะสม GAP (Good Agricultural Practice) เน้นความปลอดภัยของผลผลิตการเกษตร และมีการตรวจรับรองมาตรฐาน
 • เกษตรปลอดภัยจากสารพิษ หรือ เกษตรปลอดสารพิษ ความปลอดภัยของผลผลิตการเกษตร และมีการตรวจรับรองมาตรฐาน
 • กสิกรรมไร้สารพิษ หรือ เกษตรปลอดสารเคมี เน้นความปลอดภัยของผลผลิตการเกษตร แต่ไม่มีการตรวจรับรองมาตรฐาน

คงจะพอเข้าใจระบบเกษตรประเภทต่างๆ อย่างคร่าวๆ กันแล้ว