คุณค่าของข้าวไทย

ชาวนาถือเป็นกระดูกสันหลังของชาติ และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไม่แพ้อุตสาหกรรมด้านอื่น ชาวไทยควรเล็งเห็น คุณค่าของข้าวไทย ที่มีความงดงาม ไม่ว่าจะเป็นความงามของเมล็ดข้าว รวงข้าว ทุ่งข้าว การปลูก การเก็บเกี่ยว รวมถึงวิถีชีวิตของชาวนาที่ผูกพันกับข้าวในแง่มุมต่างๆ ควรส่งเสริมและปลุกจิตสำนึกของคนไทยให้เห็นความสำคัญและคุณค่าของข้าวและชาวนาไทยอย่างแท้จริง

นอกจากนั้น การสนับสนุนในการกำหนดให้มี วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ชึ้นทุกปี คือวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี โดยจะเริ่มต้นในปี 2553 เป็นปีแรก ตามมติของคณะรัฐมนตรีที่ให้ความเห็นชอบเมื่อเดือนพฤษภาคม 2552

ข้าวไทย

ถือเป็นสุดยอดของคุณภาพระดับโลกที่ไม่มีประเทศไหนเทียบเคียงได้เหมือนอย่างประเทศไทย ไม่มีประเทศไหนที่มีข้าวเมล็ดยาวที่มีกลิ่นหอมอย่างข้าวหอมมะลิ ถ้าพวกเราคนไทยร่วมกันบริโภคข้าวหอมมะลิมากขึ้น เกษตรกรก็จะปลูกข้าวหอมมะลิมากขึ้น เขาก็จะมีรายได้สูงขึ้น และจะรักษาคุณภาพของข้าวได้ในระยะยาวต่อไป ถ้าเราพึ่งพาแต่ตลาดส่งออก แล้วคนไทยในประเทศไม่บริโภคข้าวไทย เกิดตลาดส่งออกมีปัญหา ข้าวก็ขายไม่ออก ประเทศก็ขาดรายได้ แต่ถ้าคนไทยบริโภคข้าวไทยเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว การส่งออกมาก-น้อย ตลาดของผู้ผลิตก็ไม่มีปัญหา

การบริโภคข้าวไทยในปัจจุบัน คนไทยอาจไม่รู้และไม่เคยทราบเลยว่า คนไทยบริโภคข้าวโดยเฉลี่ย 100 กิโลกรัมต่อปีต่อคนเท่านั้น ถ้าเราซื้อข้าวทั่วไปกิโลกรัมละ 15 บาท เราก็บริโภคข้าว 1,500 บาทต่อปี ซึ่งน้อยมาก ถ้าเรามาบริโภคข้าวไทย กิโลกรัมละ 24 บาท ก็ 2,400 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นมาเพียง 1,000 บาท หนึ่งพันนี้ไปอยู่กับชาวนาที่ได้ราคาข้าวที่ดีขึ้น ซึ่งถือว่า เป็นการช่วยชาวนาไทยอีกด้วย

คุณค่าของ ข้าวไทย