Notifications
Clear all

กระทรวงเกษตรฯ และ ธกส. ผนึกเอกชน จับมือช่วยกันส่งเสริมผลิตโคขุน ลดปัญหาโคนมล้นตลาด


admin
Posts: 49
Admin
Topic starter
(@admin)
Member
Joined: 7 months ago

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรรวมทั้งสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) โครงการสร้างโคเนื้อคุณภาพสูงจากฝูงโคนม ระหว่างกรมปศุสัตว์ บริษัท พรีเมี่ยม บีฟ จำกัด, บมจ.สยามแม็คโคร (MAKRO) รวมทั้งธนาคารเพื่อการเกษตรรวมทั้งสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยการลงนามในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินโครงการสร้างโคเนื้อคุณภาพสูงจากโคนม

สำหรับการทำ MOU ในครั้งนี้ จะส่งเสริมการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง จากการขยายการผลิตจากฝูงโคนมที่ให้ปริมาณผลผลิตต่ำ จากโคนมสาวท้องที่ 1 หรือ 2 มาเป็นฐานในการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง ด้วยการผสมเทียมโคนมเหล่านี้ด้วยน้ำเชื้อของพ่อพันธุ์โคเนื้อที่เป็นที่ต้องการของตลาด เช่น พันธุ์วากิว แองกัส บีฟมาสเตอร์ ชาร์โลเลส์

ธกส. ร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ สนับสนุนการผลิตโคขุนเพื่อลดปัญหาโคนมล้นตลาด

นั่นนับได้ว่าโครงการดังกล่าวนั้น จะสามารถเพิ่มจำนวนโคขุนคุณภาพสูงตามที่ตลาดต้องการ รวมทั้งลดปัญหาโคนมล้นตลาด สร้างรายได้เพิ่มในการผลิตโคต้นน้ำให้กับสหกรณ์โคนม กลุ่มเกษตรกร หรือวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนสามารถเลี้ยงควบคู่ระหว่างโคนม รวมทั้งโคเนื้อ โดยตลอดการดำเนินการโครงการฯ เกษตรกรจะได้รับความรู้ คำแนะนำด้านการลงทุน รวมทั้งการจัดทำแผนธุรกิจให้เป็นไปตามที่กำหนด รวมทั้งสนับสนุนด้านการตลาดตลอดห่วงโซ่

ที่ผ่านมากระทรวงเกษตรรวมทั้งสหกรณ์ ได้มีบทบาทในการส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อเพิ่มมากขึ้น จากโครงการต่างๆ อาทิ โครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ โครงการโคเนื้อต้นแบบธนาคารโค-กระบือ รวมทั้งโครงการไทยนิยมยั่งยืน เป็นต้น นั่นนับได้ว่าความต้องการของตลาดเนื้อโคคุณภาพสูงมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งความต้องการของตลาดสูงขึ้น

กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมปศุสัตว์ จึงได้จัดทำโครงการสร้างโคเนื้อคุณภาพสูงจากฝูงโคนม เพื่อเพิ่มปริมาณโคเนื้อที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดให้เพียงพอต่อการบริโภคในประเทศ รวมทั้งส่งออกไปยังต่างประเทศได้ อีกทั้งยังเป็นการขยายการผลิตฐานโคเนื้อคุณภาพ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจากการจำหน่ายลูกโคเนื้อ รวมทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำนมของฟาร์มโคนม

ด้านนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า จากข้อมูลสถิติโคเนื้อของประเทศไทยที่ผ่านมาในปี 64 นั่นนับได้ว่าเป็นข้อมูลที่กรมปศุสัตว์สำรวจนั้น มีจำนวนโคเนื้อกว่า 7.6 ล้านตัว เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ประมาณ 1.1 ล้านราย คิดเป็นเนื้อโคจำนวนกว่า 2 แสนตัน โดยผลผลิตเนื้อโคที่ได้ส่วนใหญ่จะบริโภคภายในประเทศ รวมทั้งมีการนำเข้าเนื้อโคจากประเทศเพื่อนบ้าน

ปัจจุบันการบริโภคเนื้อโคของไทยเฉลี่ยอยู่ที่ 2.89 กิโลกรัม/คน/ปี นั่นนับได้ว่ามีปริมาณน้อยมากเมื่อเทียบกับการบริโภคเนื้อโปรตีนจากสัตว์ชนิดอื่น รวมทั้งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงเป็นโอกาสดีของประเทศไทย ที่จะผลิตโคเนื้อคุณภาพดีเพื่อให้เพียงพอต่อการบริโภค รวมทั้งเพื่อการส่งออก รวมทั้งเป็นการลดการนำเข้าเนื้อโคจากต่างประเทศอีกด้วย

Share: