กระดานพูดคุย แจ้งข่าวสาร

Notifications
Clear all

ทำปุ๋ยหมักใช้เองลดรายจ่าย เพิ่มรายได้

1 Posts
1 Users
0 Likes
23 Views
Posts: 131
(@admin)
Reputable Member
Joined: 2 years ago

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ปุ๋ยเป็นเหตุสำคัญในการปลูกพืช

ที่ประเทศไทยยังคงต้องพึ่งพิงการนำเข้าจากต่างประเทศ ทำให้มีราคาแพง จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรเพิ่มขึ้น รวมทั้งเกษตรกรไทยยังคงมีการใช้ปุ๋ยที่ไม่ถูกต้อง ทั้งการใช้ปุ๋ยมากเกิน หรือน้อยกว่าความต้องการของพืช ซึ่ง ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรรวมทั้งสหกรณ์ เล็งเห็นความสำคัญในประเด็นดังกล่าว

จึงได้กำชับให้กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนความรู้ด้านจัดการดินประกอบไปด้วยการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องให้แก่เกษตรกร ตามหลักการ 4 ถูก ซึ่งประกอบด้วย ถูกสูตร จะเป็นดังเช่น การใส่ปุ๋ยตามชนิดประกอบกับตามสูตรให้เหมาะสมกับความต้องการของพืช ถูกอัตรา หมายความ การใส่ปุ๋ยในอัตราบวกกับปริมาณที่พอเหมาะ เหมาะสม ไม่มาก ไม่น้อยเกินไป ถูกเวลา

เท่ากับ การใส่ปุ๋ยในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม ร่วมกับถูกวิธี เช่นนั้นแล้วคือ การใส่ปุ๋ยให้พืชในจุดที่พืชสามารถดึงธาตุอาหารไปใช้ประโยชน์ได้ดีที่สุด โดยอาศัยกลไกของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน หรือ ศดปช. ที่กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากแนวทางดังกล่าวแล้ว ยังมีศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน หรือ ศดปช. ให้บริการตรวจสอบ N P K ร่วมด้วย pH ด้วยชุดตรวจวิเคราะห์ดินแบบรวดเร็ว (Soil test kit) ให้คำแนะนำการจัดการดินรวมถึงปุ๋ยเบื้องต้น บริการจัดหาปุ๋ยที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมเพื่อให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง คุณภาพดี ราคาถูกแก่สมาชิกหมายรวมไปถึงชุมชน

โดยแต่ละศูนย์มีการบริหารจัดการด้วยเกษตรกรอง มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรคอยเป็นพี่เลี้ยง ร่วมด้วยนอกจากการใช้ปุ๋ยแบบผสมผสานแล้ว การนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มีในท้องถิ่นมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้

ทั้งก่อให้เกิด 4 ลด ความหมาย ลดการเผา ลดโลกร้อน ลดการชะล้างดิน และก็ลดต้นทุนด้านปุ๋ยเคมี รวมทั้ง4 เพิ่ม หมายความว่า เพิ่มอินทรียวัตถุ เพิ่มธาตุอาหารพืช เพิ่มผลผลิต และเพิ่มมูลค่าวัสดุการเกษตรเหลือใช้

ปัจจุบัน ศดปช. เปิดให้บริการแล้วจำนวน 882 ศูนย์ ทุก อ. ทั่วประเทศ ถือเป็นจุดเรียนรู้การจัดการดิน
ประกอบกับปุ๋ยที่สนับสนุนให้เกษตรกรจัดการดินประกอบไปด้วยการใช้ปุ๋ยได้อย่างถูกต้อง ร่วมด้วยใช้ปุ๋ยแบบผสมผสานทั้งปุ๋ยเคมี ปุ๋ยชีวภาพ และก็ปุ๋ยอินทรีย์

ทำให้เกษตรกรสามารถใช้ปุ๋ยได้อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพพื้นดินในแปลงปลูกของตนเอง กรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอเชิญชวนให้เกษตรกรเข้ามาเรียนรู้บวกกับปรึกษาเรื่องการจัดการดินประกอบกับการใช้ปุ๋ย จากเพื่อนเกษตรกรด้วยกันเอง เพื่อการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องในปริมาณที่เหมาะสมกับปริมาณธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินหมายรวมไปถึงความต้องการของพืช

เป็นการใช้ปุ๋ยแม่นยำเฉพาะพื้นที่ ไม่มาก ไม่น้อยเกินไป ประกอบไปด้วยเกิดการลดการใช้ปุ๋ยเคมีลง ได้ที่ ศดปช. ใกล้บ้านท่าน

เรียบเรียงใหม่จากเนื้อหาเรื่อง : และอย่าพลาดเรื่องราวต่าง ๆ จากเรา ที่เดียว

ประกาศฟรี กับเรา พูดคุยเรื่องเกษตรปลอดสารพิษ