กระดานพูดคุย แจ้งข่าวสาร

Notifications
Clear all

เปิดรายได้ของเกษตรกรไทย ปี 2565 น่าสนใจ

1 Posts
1 Users
0 Likes
90 Views
Posts: 131
(@admin)
Reputable Member
Joined: 2 years ago

จากข้อมูลที่มีการนำเสนอเกี่ยวกับการเปิด รายได้เกษตรกรไทย ปี 2565 พวกเขาทำเงินได้เท่าไหร่กันต่อปี มีเนื้อหาน่าสนใจดังนี้

นายวินิต อธิสุข รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงผลสำรวจภาวะเศรษฐกิจ สังคมครัวเรือนเกษตร ปีเพาะปลูก 2564/65 ซึ่งเป็นข้อมูลรายได้-รายจ่ายจากกิจกรรม ทั้งในและนอกภาคการเกษตรของเกษตรกรในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 ถึงเดือนเมษายน 2565 พบว่าครัวเรือนเกษตรทั่วประเทศมีรายได้เงินสดทางการเกษตรเฉลี่ย 206,310 บาทต่อปี

เปิดรายได้เกษตรกรไทย ปี 2565 ดีขึ้นหรือแย่ลง

ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการปลูกพืชร้อยละ 80.95 เลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 17.47 และอื่น ๆ ร้อยละ 1.58 นอกจากนี้ ยังมีรายได้จากกิจกรรมนอกการเกษตรเฉลี่ย 213,888 บาทต่อปี โดยเป็นรายได้หลักจากงานประจำร้อยละ 45.13 การรับจ้างและให้บริการร้อยละ 16.36 รายได้จากลูกหลานส่งให้ร้อยละ 6.45 และอื่น ๆ เช่น กำไรจากการค้าขายหรือทำธุรกิจ ได้รับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐ เงินค่าเช่า ดอกเบี้ยเงินสะสม ฯลฯ ร้อยละ 32.06

เปิดรายได้เกษตรกรไทย ปี 2565 ดีขึ้นหรือแย่ลง

ด้านค่าใช้จ่าย ครัวเรือนเกษตรทั่วประเทศมีรายจ่ายเงินสดทางการเกษตรเฉลี่ย 126,039 บาทต่อปี คิดเป็นค่าปัจจัยการผลิต ร้อยละ 55.40ค่าจ้างแรงงานร้อยละ 35.14 และค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเช่าที่ดิน ค่าซ่อมเครื่องมืออุปกรณ์การเกษตร ฯลฯ ร้อยละ 9.46

สำหรับค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคอุปโภคในครัวเรือนเฉลี่ย 180,569 บาทต่อปี คิดเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคร้อยละ 36.55 และค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภค เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมัน ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา ค่าซื้อสินค้าและบริการ ฯลฯ ร้อยละ 63.45

ทั้งนี้ ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจสำคัญ พบว่า เมื่อนำรายได้ทางการเกษตรหักรายจ่ายทางการเกษตร ส่งผลให้ครัวเรือนเกษตรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเฉลี่ย 80,271 บาทต่อปี และมีเงินสดคงเหลือก่อนหักชำระหนี้ ซึ่งเป็นเงินเหลือหลังจากนำรายได้ทั้งหมดของครัวเรือนหักค่าใช้จ่ายเพื่ออุปโภคบริโภคแล้ว 113,590 บาทต่อปี

ที่มา : มติชนออนไลน์