ชุมชนคนรักษ์ป่า ที่บ้านแม่ตุงติง

ชุมชนรักษ์ป่าไม้บ้านแม่ตุงติง ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ป่าอีกผืนที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีพื้นที่ป่ารวม 4,970 ไร่

แยกเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ประมาณ 1,850 ไร่ พื้นที่ป่าใช้สอยประมาณ 3,120 ไร่ ป่า มี 3 ชนิด คือ ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ และป่าดิบแล้ง

ในอดีตเมื่อปี 2473 หรือประมาณ 80 กว่าปีมาแล้ว พื้นที่ป่าของชุมชนบ้านแม่ตุงติง มีความอุดมสมบูรณ์มาก นอกจากมีสัตว์ป่านานาชนิดแล้ว ยังเขียวขจีไปด้วยพรรณพืชต่างๆ มากมาย ต่อมามีการขยายตัวของชุมชนและประชากร ทำให้เกิดการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อตั้งถิ่นฐานเพิ่มมากขึ้น

กระทั่งปี 2528 ทางราชการได้การออกเอกสารสิทธิที่ทำกิน (สทก.) พบว่ามีราษฎรบางส่วนเข้ามาบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน้ำ และป่าอนุรักษ์มากกว่า 270 ไร่ จึงทำให้มีการคัดค้านการออกเอกสารสิทธิในพื้นที่ป่าดังกล่าวจนประสบความสำเร็จ

ผลจากการดูแลรักษาป่าและอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน้ำแม่ตุงติงอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีอัตราการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าลดลงอย่างชัดเจน ไฟป่าก็น้อยลง มีการจัดตั้งกลุ่มคณะกรรมการราษฎรอาสาพิทักษ์ป่า (รสทป.) ขึ้นในปี 2539 จึงทำให้เกิดการอนุรักษ์และพิทักษ์พื้นที่ป่าชัดเจนมากขึ้น ทำให้ในปัจจุบันชุมชนสามารถรักษาสภาพป่าต้นน้ำได้เป็นอย่างดี

และจากการที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้เสด็จฯไปทรงเยี่ยมราษฎร เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2540 ณ ป่าอนุรักษ์บ้านแม่ตุงติง ทรงทราบว่าราษฎรที่บ้านแม่ตุงติงมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยกันดูแลรักษาป่าได้เป็นอย่างดี

แต่ยังมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากจน จึงได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงขึ้น และในครั้งนั้น นายุดม อุทธาปา ผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่ตุงติงก็ได้รับพระราชทานธงพิทักษ์ป่าขั้นที่ 1 ต่อมาปี 2544 และ 2545 ได้รับพระราชทานเข็มพิทักษ์ป่าจากสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

และธงพิทักษ์ป่าขั้นที่ 2 ของภาคเหนือ สิ่งเหล่านี้นับว่าเป็นความสำเร็จจากการดำเนินงานอนุรักษ์ดูแลรักษาป่าต้นน้ำ และการให้ความร่วมมือของชุมชนในการรักษาสภาพป่าของบ้านแม่ตุงติงได้เป็นอย่างดีจนถึงปัจจุบันนี้และวันนี้ ได้กลายเป็นชุมชนรักษ์ป่าต้นแบบ รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการประกวดชุมชนรักษ์ป่า ในโครงการ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “84 พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา”

ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) สำนักราชเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา และสำนักงบประมาณ ร่วมกันจัดขึ้น

ชุมชนคนรักษ์ป่า บ้านแม่ตุงติงนายกวิทย์ เพ่งวาณิชย์ รองเลขาธิการ กปร. เปิดเผยว่า ทั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ ที่สามารถช่วยรักษาและสร้างระบบนิเวศตามธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป

การจัดโครงการประกวดชุมชนรักษ์ป่า เป็นหนึ่งในกิจกรรมการประกวดผลงานเฉลิมพระเกียรติโครงการ 84 พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ชุมชนในพื้นที่ที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ป่าและทรัพยากรธรรมชาติมาปรับใช้ในการดูแลรักษาป่าของชุมชน

อีกทั้งเพื่อเป็นการค้นหาตัวอย่างผลสำเร็จของการอนุรักษ์ป่าและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน แล้วนำผลงานดังกล่าวไปเผยแพร่และขยายผลให้เกิดการดำเนินการในชุมชนอื่นๆ ที่อยู่ในลักษณะเดียวกันอย่างเป็นรูปธรรม ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่

ตลอดถึงการร่วมมือร่วมใจกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และนำไปใช้ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ในการอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่าชุมชนกับป่า

ที่มา dailynews.co.th

Organic Vegie

ผักแบบไหนที่เรียกว่า ปลอดสารพิษ

ไม่รู้เหมือนกันว่า หลายๆ คนจะเคยสังเกตไหม เวลาที่จะเลือกซื้อผักและผลไม้ต่างๆ ตามห้างสรรพสินค้า

อ่านบทความนี้ต่อ

Best Infomal

หมู่บ้านเกษตรกรรมยั่งยืน

จากคำพูดของคุณธนินท์ เจียรวนนท์ ผู้ซึ่งประธานกรรมการและประธานคณะบริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ บอกว่า 300 น้อยไปควรจะเป็น 500 ได้กล่าวถึงค่าแรงขั้นต่ำพร้อมกับเน้นย้ำว่า จะได้ส่งผลช่วยเกษตรกรให้มีรายได้มากขึ้น ยามนี้เกษตรกรไทยยังมีฐานะยากจนอยู่ ทั้งนี้ เพราะรัฐบาลและเส้นทางการเมืองไม่รู้จักและเข้าใจเกษตรกรอย่างแท้จริง

อ่านบทความนี้ต่อ

Best Infomal

ชุมชนคนรักษ์ป่า ที่บ้านแม่ตุงติง

ชุมชนรักษ์ป่าไม้บ้านแม่ตุงติง ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ป่าอีกผืนที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีพื้นที่ป่ารวม 4,970 ไร่ แยกเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ประมาณ 1,850 ไร่ พื้นที่ป่าใช้สอยประมาณ 3,120 ไร่ ป่า

อ่านบทความนี้ต่อ

Organic Vegie

โทงเทง เบอร์รีไทย

โทงเทงฝรั่ง หรือแคปกูสเบอร์รี จัดเป็นเบอร์รีของไทย ที่แสนอร่อยและน้อยคนที่จะรู้จักผลไม้ชนิดนี้ ซึ่งผลไม้ชนิดนี้เป็นผลไม้ที่มีขนาดเล็ก

อ่านบทความนี้ต่อ

How to

ปลูกข้าวโพดฝักอ่อนเพื่อสร้างรายได้

แนวทางการทำเกษตรอินทรีย์รูปแบบใหม่ หากอยากได้ประโยชน์สูงสุด ไม่ควรทำแบบมั่ว และไร้ทิศทาง

อ่านบทความนี้ต่อ

Agricultural articles

Organic molecules always contain

organic chemistry continued with the discovery of petroleum and its separation into fractions according to

อ่านบทความนี้ต่อ