ผักปลอดสารพิษ ปลอดภัย ที่ขอนแก่น

ขึ้ืนชื่อว่า ผักปลอดสารพิษ หลายท่านคงจะคุ้นเคยและได้ยินกันมานมนานมาบ้างแล้ว เพราะนอกจากจะเป็นผักที่ปลอดภัยแล้ว

นั่นยังหมายถึงทางเลือกอีกหนึ่งอย่างในการร่วมรณรงค์ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการลดใช้สารเคมีให้ได้มากที่สุดอีกด้วย การส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคจึงเกิดขึ้นหลายพื้นที่เช่นเดียวกับ ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น วันนี้ เกษตรปลอดสารพิษ ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของชาวบ้านทุกหมู่บ้าน โดยเฉพาะการปลูกกระหล่ำปลี ทำให้ ต.โนนทัน เป็นพื้นที่ส่งจำหน่ายกระหล่ำปลีมากที่สุดของจังหวัดขอนแก่น

นายเจริญ บุบผา นายก อบต.โนนทัน บอกว่า ที่ผ่านมาการปลูกผักใน ต.โนนทัน หลายครัวเรือนได้มีการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตในปริมาณที่มาก ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกร ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม ต่อมาจึงเกิดกระบวนการพัฒนาการปลูกกะหล่ำปลีที่ปลอดภัยจากสารพิษโดยการบูรณาการความร่วมมือกับ รศ.ดร.สุพัตรา ชาติบัญชาชัย ผู้จัดการแผนงานสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทีมงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และกรมส่งเสริมวิชาการเกษตร ทำให้เกษตรกรผลิตกะหล่ำปลีที่ปลอดภัยจากสารพิษจนได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการผลิตพืชที่ปลอดภัย

“เริ่มแรกได้ปรับสภาพแปลงนา ไร่อ้อยและมันสำปะหลัง ในพื้นที่ 2 หมู่บ้าน นำร่อง คือ บ้านเปือย และ บ้านนา เป็นพื้นที่ปลูกกะหล่ำปลีที่ปลอดสารเคมีและดำเนินการอย่างจริงจังมาตั้งแต่ปี 2552 ปัจจุบันได้ขยายแปลงผักออกไปอย่างครอบคลุมตามความต้องการของตลาด ทั้งประเภท ผักคะน้า,บล็อกโคลี่,ต้นกระเทียม,ผักกาดขาว,ฟักทอง,มะเขือ,คื่นช่าย,ต้นหมอ,ผักชีและผักบุ้ง

ทำให้ขณะนี้ ต.โนนทัน เป็นครัวของจังหวัด หลายครอบครัวปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้หลัก ตลาดที่รองรับสินค้าของตำบลกระจายไปทั่วจังหวัดตามยอดการสั่งซื้อ บางแปลงมีการสั่งจองล่วงหน้านานนับเดือน เพราะลูกค้ามั่นใจว่าผักของตำบลเนั้นปลอดสารพิษจริง”

ด้วยอัตราการบริโภคกะหล่ำปลีที่นิยมอย่างแพร่หลายและทุกฤดูกาล จึงมีการคิดค้นเรื่องการปลูกกะหล่ำปลีนอกฤดู โดยหาสายพันธุ์ที่ทนร้อนเหมาะสมกับสภาพอากาศของประเทศไทย จึงทำให้ปัจจุบันสามารถปลูกกะหล่ำปลีได้ทุกฤดู และทุกพื้นที่ของประเทศ ขอเพียงมีน้ำที่เพียงพอ สำหรับการปลูกกระหล่ำปลีของชาวโนนทันนั้น นิยมปลูกแบบปีเดียว คือ อายุตั้งแต่ย้ายปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวประมาณ 50-120 วัน

ซึ่งปลูกได้ผลดีในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม ถ้าปลูกนอกเหนือจากนี้จะต้องเลือกพันธุ์ที่เหมาะสม เพราะสามารถขึ้นได้ในดินทุกชนิด โดยเฉพาะ ดินโปร่ง แต่ต้องปรับอุณหภูมิที่เหมาะสม สำหรับการเจริญเติบโตประมาณ 22-25 องศาเซลเซียส มีสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (pH) อยู่ในช่วง 6-6.5 ความชื้นในดินสูงพอสมควรและได้รับแสงแดดเต็มที่ตลอดวัน

นายก อบต.โนนทัน บอกต่อว่า พันธุ์ที่นำมาปลูกในพื้นที่นั้นแยกเป็น 3 กลุ่มใหญ่

ผักปลอดสารพิษ ที่ขอนแก่น การปลูกกะหล่ำปลีปลอดสารพิษ veggie organics

  • พันธุ์กะหล่ำปลีธรรมดา สำหรับการบริโภค มีลักษณะหัวหลายแบบ ตั้งแต่หัวกลม หัวแหลมเป็นรูปหัวใจ จนถึงกลมแบนราบ มีสีเขียวจนถึงเขียวอ่อน เป็นพันธุ์ที่ทนร้อน อายุการเก็บเกี่ยวสั้นประมาณ 50-60 วัน โดยเฉพาะพันธุ์โคเปนเฮเกนมาร์เก็ต พันธุ์โกเดนเอเลอร์
  • กะหล่ำปลีแดง มีลักษณะหัวค่อนข้างกลม ใบสีแดงทับทิม มียอดการสั่งซื้อที่มากในกลุ่มลูกค้าร้านอาหารและห้างสรรพสินค้า
  • กะหล่ำปลีใบย่น มีลักษณะผิวใบหยิกย่นและเป็นคลื่นมาก ต้องการอากาศหนาวเย็นในการปลูก และตอกย้ำในเรื่องของการปลอดภัยจากสารพิษอย่างแท้จริง

ทุกหมู่บ้านล้วนเริ่มกระบวนการเตรียมดิน การบำรุงรักษา และการป้องกันกำจัดวัชพืช ตลอดจน การฉีดพ่นสารกำจัดแมลงปากกัดหรือแมลงวันในแปลงปลูก เพราะทุกขั้นตอนล้วนแต่เชื่อมโยงต่อกัน

โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ ที่เกิดจากภายใต้ความร่วมมือระหว่าง อบต.โนนทัน และ กลุ่มแผนงานผักปลอดภัยจากสารพิษจังหวัดขอนแก่น ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ จาก สสส. ที่มาร่วมรณรงค์และส่งเสริมจากจุดเริ่มต้นเพียงไม่กี่หมู่บ้าน ก่อนขยายความร่วมมือครอบคลุมทั้งตำบล จึงไม่ใช่เรื่องแปลกหากหลายท่านขับรถเข้ามาในพื้นที่

แปลงเกษตรปลอดสารสองข้างทางถนน จะพบกับความเขียวขจีและความสดชื่นของประชาชนชาวโนนทันและความยิ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับผู้มาเยือนอย่างอบอุ่น

How to

แนะวิธีการทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ การแก้ปัญหาดินปลูกพืชไม่ได้

หากที่ไหนมีดินอุดมสมบูรณ์ ก็ปลูกพืชได้ แต่หากพื้นที่ไหนมีปัญหา จำเป็นต้องจัดการเรื่องดินก่อน เพราะการทำเกษตร ไม่ใช่แค่การปลูกผัก

อ่านบทความนี้ต่อ

Organic Vegie

ผักสด คู่เมนูสลัด

สลัดผักสด เป็นเมนูลดความอ้วนได้ผลดี และอิ่มท้องแถมได้สารอาหารเพียงพอต่อร่างกาย

อ่านบทความนี้ต่อ

Organic Vegie

ซื้อพริกในตลาด ระวังสารพิษจากเชื้อรา

สารพิษอฟลาทอกซินที่ปนเปื้อนในเครื่องเทศ โดยสารพิษจากเชื้อรา (mycotoxin) คือสารพิษธรรมชาติที่สร้างจากเชื้อรา

อ่านบทความนี้ต่อ

Agricultural articles

organic baby food products

The organic baby food is that which is processed without the use of artificial pesticides

อ่านบทความนี้ต่อ

How to

โคกหนองนาโมเดล หรือแค่ศิลปะในการขุดบ่อ

บทความของโมเดลนี้มีความนิยมกันมากช่วงปลายปี 63 รวมทั้งต่อจากนั้นก็กลายเป็นแค่กระแส ใครอยากทำอะไรก็ได้อิสระโดยไม่ได้อิงจุดประสงค์หลักที่ถูกต้อง

อ่านบทความนี้ต่อ

Best Infomal

เกษตรแฟร์กาญจนบุรี 2013

วันที่ 19 ส.ค. ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี นายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการแถลงข่าวงาน เกษตรแฟร์กาญจนบุรี 2013 พร้อมด้วย นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

อ่านบทความนี้ต่อ