หมู่บ้านเกษตรกรรมยั่งยืน

จากคำพูดของคุณธนินท์ เจียรวนนท์ ผู้ซึ่งประธานกรรมการและประธานคณะบริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ บอกว่า 300 น้อยไปควรจะเป็น 500 ได้กล่าวถึงค่าแรงขั้นต่ำพร้อมกับเน้นย้ำว่า จะได้ส่งผลช่วยเกษตรกรให้มีรายได้มากขึ้น ยามนี้เกษตรกรไทยยังมีฐานะยากจนอยู่ ทั้งนี้ เพราะรัฐบาลและเส้นทางการเมืองไม่รู้จักและเข้าใจเกษตรกรอย่างแท้จริง

รัฐจักต้องหันมาส่งเสริมภาคเกษตรอย่างถูกต้อง ราคาสินค้าเกษตรต้องปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาด จะทำให้เกษตรกรเข้มแข็ง อยู่ดีมีสุข…ห่างไกลจากหนี้สิน เจ้าสัวซีพี…มีวิสัยทัศน์ในการสร้างและพัฒนาภาคเกษตรกรรมให้ยืนหยัดและเด่นชัดอยู่ในสังคมเป็นรูปธรรม หลากหลายโครงการ…อย่างเช่น

เมื่อปี 2520…ได้ น้อมนำการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร ตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาสืบสาน โดยรวบรวมพื้นที่ราวๆ 1,253 ไร่ ในตำบลหนองหว้า อำเภอพนมสารคาม ฉะเชิงเทรา มาจัดสรรให้เกษตรกร 50 ครอบครัว…ซึ่งไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเอง แล้วให้ครอบครัวเหล่านั้นประกอบอาชีพเกษตรกรรม เลี้ยงสุกรควบคู่กับเพาะปลูก ดำเนินตามแนวความคิดการพัฒนาเกษตรกรรมแบบผสมผสาน เพื่อพิสูจน์ให้สังคมประจักษ์ว่า…อาชีพเกษตรกรรมประสบความสำเร็จได้จริง (ถ้าซื่อสัตย์ ขยัน และจริงจัง)

จนกระทั่งวันนี้ เกษตรกรหมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้ามีอาชีพยั่งยืน มีรายได้มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทายาทลูกหลานมีโอกาสทางการศึกษาได้เรียนในระดับสูง ที่สำคัญพื้นที่แห่งนี้กลายเป็นชุมชนเลี้ยงสุกรที่ทันสมัยที่สุด บนเส้นทางเศรษฐกิจและสังคมที่เข้มแข็ง สามารถเป็นต้นแบบให้อีกหลายชุมชนได้เข้ามาศึกษา เพื่อนำสู่การพัฒนาในอันดับต่อไป

เมื่อไม่กี่วันมานี้…ชาวหมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า ได้จัดงาน เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และฉลองครบ 35 ปี หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า ควบคู่กันไป ในโอกาสเดียวกัน คุณธนินท์ เจียรวนนท์ จึงได้รับเชิญให้ปาฐกถาพิเศษ

ในตอนหนึ่งก็ได้ เผยเคล็ดลับอันเป็นปัจจัยส่งผลให้บ้านหนองหว้าอยู่ดีมีสุข อย่างยั่งยืนว่า เกษตรกรไทยมีสิ่งที่ขาดอยู่ 3 อย่าง ซึ่งเรื่องเหล่านี้ ซีพีได้ให้ความสำคัญมาโดยตลอด คือ ขาดเงินทุน ขาดความรู้ และขาดตลาดรองรับผลผลิต เมื่อเรารู้ในสิ่งที่ขาดก็นำมาเติมให้เต็ม เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม เมื่อล้อเกวียนมันหมุนได้ มันก็สามารถ เดินไปถึงเป้าหมาย…นั่นคือความสำเร็จ

หมู่บ้านเกษตรกรรมยั่งยืน

โมเดลหนองหว้า…ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์แต่อย่างใด ใครจะคิดว่าดี เหมาะสม นำไปขยายผลหรือดำเนินต่อเพื่อสร้างสุขให้กับเกษตรกรอันเป็นมวลชนส่วนใหญ่ของประเทศเพื่อให้เกิดสุข ก็คงไม่มีใคร…เขาว่า…

ขอเพียงให้จริงใจ…อย่าปากว่าตาขยิบ!!

ที่มา ดอกสะแบง ไทยรัฐออนไลน์