สรุปหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สรุปหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่นำไปใช้กับการทำงานในสภาพปัจจุบัน การต้องแข่งขัน ทั้งคุณภาพและเวลา การทำงานจริง จึงไม่มีเวลาลองผิดลองถูก

นั่นก็เพราะ ผลกำไรจะเกิดกับผู้ที่ลงมือทำก่อน ดังนั้น การใช้เวลาให้คุ้มค่า แต่ไม่เบียดเบียนตัวเองและองค์กร ถือว่าสามารถ ใช้เวลาให้เกิดทำให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

หากเราใช้เวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ ในแต่ละวินาที หายใจทิ้ง ขโมยเวลาการทำงานไป เคยคิดกันไหมว่า จะเกิดความเสียหายอะไรไปบ้าง ในส่วนนี้ จึงถือกำเนิดแนวคิด หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขึ้น เพราะเล็งเห็นถึงความไม่ทุ่มเท ใช้เวลาไปแบบเสียเปล่าแต่ไม่เกิดประโยชน์อันใด

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 จึงได้พระราชทาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เอาไว้ เพื่อให้เป็นวิถีชีวิต ที่สามารถใช้ได้กับทุกคน ทุกอาชีพ เพื่อให้ดำรงตน และปฏิบัติตนให้สมดุล ทั้งชีวิตส่วนตัว ชีวิตครอบครัว รวมไปถึงมีผลกับการทำงาน ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง ด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ในทุกยุคสมัย หลักเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ใช่หลักการบริหารเศรษฐกิจ แต่เป็นการบริหาร การใช้ชีวิต อย่างพอเพียง

บทสรุป หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ประการ

1. ความพอประมาณ ได้แก่ เรียบง่าย ประหยัด การทำอะไรที่พอเหมาะพอควร สมดุลกับอัตภาพ ศักยภาพของตนและสภาวะแวดล้อม ตามความสามารถของแต่ละคน พอประมาณกับภูมิสังคม สิ่งแวดล้อม สถานการณ์ การทำงานทุกอย่างต้องเรียบง่าย ประหยัด อย่าทำงานให้ยุ่ง ทำให้ง่ายต่อการเข้าใจ มีกำหนดการทำงานตามลำดับขั้นตอน และมีการปฏิบัติชัดเจน เช่น การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ต้องรู้ว่านักศึกษาต้องการอะไร ผู้ใช้บัณฑิตต้องการอะไร เพราะทุกกิจกรรม ทุกงานที่ทำมีต้นทุน อย่าทำงานทิ้งๆ ขว้าง ๆ การทำงานต้องมีประโยชน์ มีผลผลิตที่เกิดขึ้น

2. ความมีเหตุผล คือ การคิด ฟัง ปฏิบัติ การทำงานต้องใช้หลักความรู้ในการทำงาน วางแผนงานต้องระมัดระวัง ต้องใช้หลักวิชาการช่วยสนับสนุน อย่าใช้ความรู้สึกและอารมณ์ในการทำงาน ทุกคนมีศักยภาพในการทำงาน การพัฒนาตัวเองต้องเกิดขึ้นจากภายในตัวเองของแต่ละคน จึงต้องแสดงศักยภาพออกมาให้ได้

สรุปหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. การมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี คือ ต้องมีแผนกลยุทธ์ เช่น เป็นอาจารย์ต้องมีแผนการสอน องค์กรต้องมีแผนกลยุทธ์ เป็นต้น การทำงานต้องให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต้องมองภาพรวม ทุกคนมีส่วนร่วม คือการประสานงาน และการบูรณาการปรับวิธีการทำงาน หน่วยงานองค์กรต้องมีธรรมาภิบาลเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้นกันภายในตัว

ชีวิตที่พอเพียงในการทำงานการศึกษา จึงต้องยึดความพอเพียง ประกอบด้วย ความมีเหตุผล ความพอประมาณ และระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาการเรียนรู้ มีกระบวนการพัฒนาที่ยึดคุณธรรม ความเพียร ความรอบรู้ ความซื่อสัตย์สุจริตให้เข้าสู่จิตใต้สำนึกของผู้เรียน บุคลากร และต้องมีธรรมาภิบาลในองค์กร

การทำงานกับมนุษย์ต้องใช้หลักการ หลักวิชาการให้สอดคล้องกับภูมิสังคม คือภูมิประเทศและสิ่งแวดล้อม ต้องปรับกระบวนการทำงานจากบนลงล่าง เป็นล่างขึ้นบน เป็นผู้เป็นหุ้นส่วนระหว่างผู้สอน ผู้เรียนและสาระการเรียนรู้ โดยมีเป้าหมายของการศึกษาคือ คุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อลดความยากจน เป็นเครื่องมือดูแลสุขภาพ เป็นเครื่องมือพัฒนาประชาธิปไตย และเป็นเครื่องมือสำหรับธรรมาภิบาลหรือความโปร่งใสของสังคม

การเป็นผู้นำยุคใหม่นี้ ต้องมีความสามารถในการชี้นำ การสื่อสาร และสร้างการเรียนรู้เพื่อลดช่องว่างระหว่างผู้นำผู้ตาม รวมทั้งสามารถทำให้ผู้ร่วมงานสามารถตามทันวิสัยทัศน์ผู้นำได้ การบริหารจัดการจึงต้องคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานในองค์กร เพื่อขับเคลื่อนการทำงานให้ไปสู่ความสำเร็จ คือคุณภาพตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

องค์กรจึงต้องวางระบบให้กิจกรรมต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

อ้างอิงจาก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการทำงาน โดย ภูษณิศา นวลสกุล นักวิชาการศึกษา 8 ชำนาญการ / เอกสารอ้างอิง วิชัย วงศ์ใหญ่. 2550. การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการคิดอย่างเป็นระบบสู่กระบวนการเรียนการสอนและการทำงาน / เอกสารประกอบการในกา่รบรรยายเศรษฐกิจพอเพียง